Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cizer, pentru perioada 2021-2027

Obiective generale
În urma efectuării unei analize diagnostic a comunei Cizer, din județul Sălaj, a consultărilor publice întreprinse și a concluziilor analizei SWOT, considerăm că, în următorii șase ani (perioada 2021 – 2027), corespunzători programării financiare europene 2014 – 2020, autoritățile publice locale și partenerii lor trebuie să își canalizeze energia și resursele pentru atingerea următoarelor obiective generale:

 1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice eficiente și prin creșterea calității mediului înconjurător. – componenta HABITAT;
 2. Valorificarea potențialului economic al comunei prin susținerea dezvoltării sustenabile a inițiativei locale și atragerea de noi investiții și investitori. – componenta ECONOMIE;
 3. Îmbunătățirea accesului populației la servicii socio-culturale moderne și adaptate nevoilor locale. – componenta SOCIETATE.

Obiective strategice
Pentru a atinge obiectivele generale, autoritățile publice locale și partenerii lor vor urmări următoarele obiective sectoriale:
Componenta HABITAT:

 • Dezvoltarea infrastructurii comunei și rezolvarea disfuncționalităților actuale;
 • Dezvoltarea infrastructurii de agrement, îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în comună.

Componenta ECONOMIE:

 • Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor și potențialului local: agricultură, turism, etc.;
 • Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activități complementare non-agricole pentru creșterea calității vieții;
 • Stimularea inițiativelor economice pentru dezvoltarea economică sustenabilă a comunei.

Componenta SOCIETATE:

 • Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin adoptarea de măsuri adaptate specificului local;
 • Apropierea autorităților publice locale față de cetățeni.

Prezentăm pentru fiecare componentă și obiectiv strategic tabloul domeniilor cheie de intervenție, acestea cuprinzând elementele fundamentale pentru dezvoltarea echilibrată a comunității

5.2.1. Domenii cheie de intervenție pentru componenta HABITAT

Obiectiv strategic

Domeniu cheie de intervenție

1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei și rezolvarea disfuncționalităților locale

1.1.1 Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii rutiere;

1.1.2 Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii agricole;

1.1.3 Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii de alimentare cu utilități a comunei.

 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii de agrement pentru tinerii din comună

 

1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber de către tineri;

1.2.2. Locații pentru camping și agrement, definirea lor spațială, semnalizarea și dotarea lor.

1.3. Îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în comună

1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de mediu și susținerea unor programe investiționale;

1.3.2. Îmbunătățirea solurilor din mediul rural, afectate de managementul neadecvat al deșeurilor, de contaminare istorică și eroziune;

1.3.3. Îmbunătățirea calității mediului;

1.3.4. Menținerea biodiversității și conservarea elementelor de patrimoniu natural;

1.3.5. Dezvoltarea agriculturii ecologice;

1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul de conservare a naturii.

 

5.2.2. Domenii cheie de intervenție pentru componenta ECONOMIE

Obiectiv strategic

Domeniu cheie de intervenție

1.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor și potențialului local: creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier al comunei, dezvoltarea turismului rural

1.1.1. Investiții în active fixe;

1.1.2. Dezvoltarea sectorului vegetal;

1.1.3. Dezvoltarea sectorului zootehnic;

1.1.4. Dezvoltarea durabilă a exploatațiilor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor;

1.1.5. Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură;

1.1.6. Investiții asociate cu protejarea patrimoniului tradițional și cultural;

1.1.7. Valorificarea potențialului turistic al comunei.

1.2. Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activități complementare non-agricole pentru creșterea calității vieții

1.2.1. Susținerea unor programe investiționale;

1.2.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole;

1.2.3. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;

1.2.4. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice moderne.

1.3. Stimularea inițiativelor economice pentru dezvoltarea economică sustenabilă a comunei

1.3.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;

1.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici;

1.3.3. Atragerea de investitori în comuna Cizer;

1.3.4. Stimularea inițiativelor de dezvoltare economică a comunei.

5.2.3. Domenii cheie de intervenție pentru componenta SOCIETATE

Obiectiv strategic

Domeniu cheie de intervenție

1.4. Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin adoptarea de măsuri adaptate specificului local

1.4.1. Facilitarea educației generațiilor tinere prin investiții și programe inovative;

1.4.2. Crearea unui cadru favorabil inițierii de programe în domeniul educației adulților;

1.4.3. Creșterea implicării cetățenilor în dezvoltarea comunei și creșterea coeziunii sociale la nivelul comunei Cizer;

1.4.4. Revitalizarea tradițiilor și meșteșugurilor locale.

1.5. Apropierea autorităților publice locale față de cetățeni

1.5.1. Modernizarea infrastructurii autorității publice locale pentru a răspunde nevoilor actuale;

1.5.2. Creșterea capacității de management, de atragere de finanțări și de administrare a autorităților publice locale;

1.5.3. Îmbunătățirea comunicării între autoritatea publică locală și cetățeni.

5.3.1. Viziune și direcții strategice pentru componenta HABITAT

Obiectiv strategic

Domeniu cheie de intervenție

Domeniu cheie de intervenție

1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei și rezolvarea disfuncționalităților locale

1.1.1. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii rutiere

·           Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor județene ca trasee de acces în zona comunei Cizer – crearea premiselor pentru revitalizarea activităților economice din zonă;

·           Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor comunale, străzilor și drumurilor vicinale în zonele de interes din comună;

·           Amenajări trotuare;

·           Asigurarea unor rețele rutiere adecvate pentru ameliorarea accesului în zonele turistice;

·           Asigurarea dreptului la mobilitate și îmbunătățirea accesului în zonele critice: montane, localități izolate, slab populate;

1.1.2. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii agricole

·           Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces la terenurile agricole;

·           Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor forestiere.

1.1.3. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii de alimentare cu utilități a comunei

·           Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă;

·           Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;

·           Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rețelelor de telecomunicații;

·           Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de energie electrică;

·           Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu gaz metan în satele din comună;

·           Dezvoltarea și modernizarea rețelei de iluminat public în localitățile comunei.

1.1.4. Construirea/reabilitarea infrastructurii publice de bază din comună

·           Înființarea unui centru social pentru persoane vârstnice

·           Înființarea unui centru after-school

·           Înființarea unei creșe

·           Înființare capele în satele comunei

1.2. Dezvoltarea infrastructurii de agrement pentru tinerii din comună

1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber de către tineri

·           Crearea unei strategii pentru îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber de către tineri.

1.2.2. Locații pentru camping și agrement, definirea lor spațială, semnalizarea și dotarea lor

·           Identificarea unor locații pentru camping și agrement, definirea lor spațială, semnalizarea și dotarea lor.

1.3. Îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în comună

1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de mediu și susținerea unor programe investiționale

·           Dezvoltare de tehnologii de tratare și monitorizare a calității apei potabile în localitățile comunei;

·           Dezvoltarea de sisteme de canalizare a apei și / sau de stații de tratare a apelor uzate;

·           Cuprinderea serviciilor de salubritate din comună în cadrul managementului integrat al deșeurilor;

·           Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în mediul rural și dotarea adecvată a serviciilor de salubritate comunală pentru această activitate;

·           Înființarea unor servicii specializate pe domenii pentru gospodărire comunală;

·           Dotarea serviciilor de salubritate rurale cu utilaje de transport și colectare.

 

1.3.2. Îmbunătățirea solurilor din mediul rural, afectate de managementul neadecvat al deșeurilor, de contaminare istorică și eroziune

·           Îmbunătățirea managementului solului, incluzând zonele puternic afectate de eroziunea solului;

·           Îmbunătățirea calității solurilor afectate de poluare și degradare din cauze naturale;

·           Inventarierea zonelor din cadrul comunei cu producție redusă de biomasă, în vederea ameliorării prin împădurire;

·           Refacerea peisajelor afectate de depozitarea deșeurilor.

 

1.3.3. Îmbunătățirea calității mediului

·            Fixarea terenurilor afectate de alunecări de teren prin plantarea de arbori;

·            Realizarea unor acțiuni de refacere a malurilor degradate ale cursurilor de apă și realizarea unor acțiuni locale pentru stabilizarea albiilor cursurilor de apă prin crearea de parteneriate între autorități și structurile administrative locale;

·            Introducerea unor restricții cu privire la realizarea construcțiilor în proximitatea apelor cu privire la exploatarea pădurilor și a agregatelor naturale din albiile minore.

 

1.3.4. Menținerea biodiversității și conservarea elementelor de patrimoniu natural

·           Introducerea unui sistem integrat de management al ariei naturale protejate;

·           Atragerea de fonduri în vederea asigurării unui management eficient al biodiversității;

·           Realizarea infrastructurii de protecție a naturii și organizare a turismului ecologic prin construirea de centre de vizitare;

·           Parc de agrement în zona turistică a Munților Meseș;

·           Înființarea unui sat de vacanță în comuna Cizer;

·           Promovarea manifestării tradiționale anuale ”Măsurișul oilor” din localitatea Pria;

·           Amenajarea spațiului destinat manifestării anuale ”Măsurișul oilor” din localitatea Pria.

 

1.3.5. Dezvoltarea agriculturii ecologice

·           Înființarea unor asociații ale producătorilor, în domeniul agriculturii ecologice;

·           Folosirea metodelor de producție agricolă ce sunt compatibile cu protecția și îmbunătățirea condițiilor de mediu și care trec dincolo de standardele de bază relevante;

·           Promovarea produselor ecologice prin exploatarea potențialului ecologic existent în zonele colinare ale comunei, zone în care prin tradiție nu se produc poluări ale solului, florei si faunei zonei;

·           Promovarea prin unități autorizate în domeniu a unor produse ecologice, precum: mierea de albine, fructele de pădure, ciupercile de pădure, în special hribul, plantele medicinale și aromate din flora spontană, produsele lactate ale bubalinelor și laptele cu colesterol scăzut al caprelor din zona de munte.

 

1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul de conservare a naturii

·           Derularea campaniei ”Let’s do it Romania!” cu formatul ”Let’s do it Cizer!”;

·           Derularea unei campanii de conștientizare a nevoii de curățenie și ordine în gospodării și a nevoii de protejare a râurilor, concomitent cu interzicerea drastică a deversării în râuri a deșeurilor sau a dejecțiilor animale;

·           Educarea comunității locale și susținerea colectării selective a deșeurilor menajere;

·           Realizarea unor campanii de educare a locuitorilor cu privire la categoriile de noxe emanate și impactul acestora asupra calității aerului;

·           Sprijinirea inițiativelor private în domeniul agriculturii biologice;

·           Promovarea tehnologiilor care respectă condițiile de impact asupra mediului.

Pentru a vedea în continuare viziunile și direcțiile strategice pentru celelalte componente vă rugăm să consultați Strategia de dezvoltare durabilă dând click aici.

5.4.1. Planul de acțiune pentru componenta HABITAT
Obiectiv strategic: 1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei și rezolvarea disfuncționalităților locale
Domeniu cheie de intervenție: 1.1.1. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii rutiere

Proiecte propuse

Plan de acțiune /

Subactivități

ScopBeneficiari

Dată estimativă

de finalizare

Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor județene ca trasee de acces în zona comunei Cizer– crearea premiselor pentru revitalizarea activităților economice din zonă

1.           Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.           Depunerea cererii de finanțare;

3.           Implementarea proiectului.

 • Crearea premiselor pentru revitalizarea activităților economice din zonă;
 • Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale, infrastructura care constituie element de bază pentru comunitatea rurală;
 • Crearea infrastructurii rutiere de interes local va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
 • Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural- urban.
 • Locuitorii comunei Cizer;
 • Potențiali investitori.

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor comunale, străzilor și drumurilor vicinale în zonele de interes din comună1. Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;
2. Depunerea cererii de finanțare;
3. Implementarea proiectului.
 • Locuitorii comunei Cizer;
 • Potențiali investitori.

2021 –

2027

Amenajări trotuare

1.         Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

 
 • Locuitorii comunei Cizer;
 • Potențiali investitori;
 • Turiști.

2021 –

2027

Asigurarea unor rețele rutiere adecvate pentru ameliorarea accesului în zonele turistice

1.       Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

 • Locuitorii comunei Cizer;
 • Potențiali investitori;
 • Turiști.

2021 –

2027

Asigurarea dreptului la mobilitate și îmbunătățirea accesului în zonele critice: montane, localități izolate, slab populate

1. Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

 
 • Locuitorii comunei Cizer;
 • Potențiali investitori;
 • Turiști.

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea de poduri, podețe sau punți pietonale

1.         Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.       Depunerea cererii de finanțare;

3.       Implementarea proiectului.

 • Locuitorii comunei Cizer;
 • Potențiali investitori;
 • Turiști.

2021 –

2027

Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de legătură cu unitățile administrativ- teritoriale din județ și din județele vecine (comuna Ciucea și Negreni – județul Cluj)

1.    Realizarea unei documentații care să justifice necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

2.    Depunerea cererii de finanțare;

3.    Implementarea proiectului.

 
 • Locuitorii comunei Cizer;
 • Potențiali investitori;
 • Turiști.

2021 –

2027

Pentru a vedea în continuare planul de acțiune pentru celelalte componente vă rugăm să consultați Strategia de dezvoltare durabilă dând click aici.

Sari la conținut